Integritet & personuppgiftshantering

SmartResenär i Sverige AB (som äger och driver tjänsten Wisetrip och i fortsättningen benämns SR) värnar om din personliga integritet. Vi gör alltid vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av SR och våra samarbetspartners.

SR behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning inklusive GDPR. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

När överförs personuppgifter?

Efter ditt samtycke till SR kommer du att lämna viss information om dig själv till oss, du kommer även att lämna information vid resesökningar och köp samt vid annan kontakt med oss (t. ex. via kundtjänst). Du kan även komma att lämna information till genom att dina personuppgifter förmedlas till oss från samarbetspartners där du har användarkonto, för att din inloggning/biljettbeställning skall underlättas.

Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att SR, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, förbättra SR’s service och tjänster, informera dig om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig?

När du prenumererar på nyhetsbrev från SR, registrerar ett användarkonto hos SR, handlar hos SR, blir vidarelänkad till SRs webbplatser från någon av våra samarbetspartners, själv besöker någon av SRs webbplatser eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in vissa av dina personuppgifter. Dessa omfattar för- och efternamn, mobilnummer och e-postadress. SR behandlar även information om de varor/tjänster som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg på någon av SRs webbplatser/app’ar. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, använda betalsätt, köpmönster och preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på SRs webbplatser/användning av SRs app. Vid kontakt med vår kundtjänst behandlar vi information om ditt supportärende. SR sparar inte: ditt personnummer, postadress eller kreditkortsnummer.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

SR kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtyckt till det eller för att det krävs enligt lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter enligt ditt samtycke till det:

 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss och våra samarbetspartners till dig.
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster.
 • För att kunna anpassa SRs webbplatser/app’ar efter ditt beteende och preferenser.

Direktmarknadsföring

Om du samtyckt till det kommer SR att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per e-post, sms samt andra digitala kanaler till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket vid kontakt med kundservice eller via avregistreringslänk i e-mail och nyhetsbrev.  Vi följer Marknadsföringslagens riktlinjer gällande reklam till barn.

Profilering

Om du samtyckt till det kommer SR att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik och ditt köpbeteende i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra och göra våra våra erbjudanden mer ändamålsenliga och relevanta för dig (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen. Baserat på denna information kan vi komma att kommunicera riktade budskap till dig.

Rättsliga förpliktelser

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • För att ge dig information om dina köp på SRs webbplatser/app’ar i form av t.ex. orderbekräftelser, leveransinformation etc.
 • För att leverera det du köper hos SR
 • För att kunna ta betalt för dina köp
 • För att kunna erbjuda digitala kvitton för dina köp
 • För att fullgöra krav enligt bokföringslagen och konsumentköplagen
 • För att att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig

Information om Cookies

SR använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på just din webbläsare.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande parter:

 • Leverantörer av de produkter och tjänster vi säljer och dessas samarbetspartners inom IT-drift och IT-support. Detta sker för att de skall kunna fullfölja leverans av köpt vara till dig.
 • Leverantörer till SR av tjänster, tekniska lösningar och plattformar för SRs kundrelationsarbete, t.ex. leverantörer av IT-lösningar för att skicka nyhetsbrev via e-post.
 • Leverantörer av betalningslösningar. För att hantera betalningar som görs av dig som kund hos SR använder vi oss av olika leverantörer av IT-lösningar som garanterar säkra betalningar.
 • Övriga samarbetspartners. Som kund hos SR kan du komma att erbjudas förmåner från våra samarbetspartners. För att du ska få möjlighet att nyttja erbjudanden och förmåner hos dem kan vi behöva dela med oss av vissa av dina personuppgifter såsom namn, e-post och mobilnummer.

De personuppgifter som lämnas till samarbetspartners används bara för att du ska kunna identifiers som kund hos SR. Personuppgifter delges endast partners och leverantörer som har avtal med SR och som i sin tur garanterar att hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och vår integritetspolicy. Dina personuppgifter överförs aldrig till tredje part som inte har något avtal därom med SmartResenär.

Som kund ansvarar du för att användar-ID och lösenord till ditt kundkonto hos SmartResenär om du skapat ett sådant lagras på ett säkert sätt och att ingen obehörig kan komma åt inloggningsinformationen.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge och var sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan sparas under flera år om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i SRs IT-system.

Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

All kommunikation och samtliga åtgärder som SR vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. SR förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta SRs Kundtjänst via e-post kundtjanst@smartresenar.se alternativt via brev till “Personuppgiftsombud, SmartResenär i Sverige AB, Box 669, 135 70 Tyresö”.

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av SR 2018-05-20.

Wisetrip_logo_neg.png

Wisetrip är en tjänst för hållbar mobilitet i företag och organisationer.

Kontakt – Försäljning
Jan Melin, CEO
Telefon ‭ +46 765 270 287
Email: jan.melin@wisetrip.se

Adress
Vindkraftsvägen 6
P.O. Box 669
SE-135 26 Tyresö

© 2019. Wisetrip är ett varumärke som ägs av Smart Resenär i Sverige AB. Integritet & personuppgiftshantering.